KARTEL S.C. - Materiały do sitodruku
                Home
                O nas
                Sericol
                Materiały pomocnicze
                Usługi
                Kontakt
        KARTEL S.C. - 2008

statystyka

Uviplast

<<<   Powrót do    Farby utwardzane promieniami UV

Farby do tworzyw sztucznych utwardzane promieniami UV

2000 UP     MULTIDYNE LY     OMNIPLUS UL     HIFLEX ES    

Charakterystyka ogólna


Utwardzanie
Utwardzane w tunelu lampami 2 x 80 Wat/cm przy predkooeci przesuwu taoemy odpowiednio:

2000 UP:30-35 m/min.      Sito 150.34
Multidyne LY:25-35 m/min.      Sito 150.34
Omniplus UL:15-20 m/min.     Sito 150.34
Hiflex ES:25-30 m/min.     Sito 150.34

Rozcienczenie
2000 UP:max.do 10% ZE807. W celu przyoepieszenia procesu utwardzania dodaa max. 10% ZE813.
Multidyne LY: max. do 10% ZE818. W celu przyśpieszenia procesu utwardzania dodaa do 5% ZE824.
Omniplus UL:max. do 10% ZE834. W celu przyoepieszenia procesu utwardzania można dodaa max. do 5% ZE850, ale wpłynie to na zdolnośćdo próżniowego formowania.
Hiflex ES: max. do 10% ZE829. Prosze nie używaa żadnych innych rozcienczalników.


Zmywanie
Za pomoc1 Seriwash Universal Screen Wash. Do zmywania prosze nie stosowaa rozcienczalników do farb UV. Produkty Serisolve AM i SW są zalecane do automatycznych urz1dzen czyszcz1cych.


Sito
Zazwyczaj zaleca sie stosowanie sita o nr 150.34 PW, chociaż mogą bya używane sita z zakresu 140.34 - 165.34 PW. Rzadsze sita mogą wpływać niekorzystnie na utwardzenie warstwy farby, przyczepnooeci i zwiekszya jej kruchooea.

Typy matrycy sitodrukowej

Matryca musi bya odporna na rozpuszczalniki. Zaleca sie stosowanie nastepuj1cych materiałów:

Do naoewietlania kontaktowego:Dirasol 916, Dirasol 902, Dirasol Super Coat, film pooeredni lub filmy kapilarne.
Do naoewietlania projekcyjnego:Dirasol SuperPro, DirasolS5


Wydajność(m2/kg) przy sicie o numerze 150.34 PW

2000 UP:kolory podstawowe 80-100.
Multidyne LY:kolory podstawowe 75-85; triada 80-100.
Omniplus UL:kolory podstawowe 70-80; triada 80-100.
Hiflex ES:kolory podstawowe 80-90

UWAGA:
Przed każdym użyciem prosze dobrze wymieszaa farbe. Należy wykonaa pe3ny test na zastosowanie farby, przed rozpoczeciem seryjnej produkcji, włączając w to próbe na spietrzanie twardych arkuszy. Czesto wystepują znaczne różnice pomiedzy tworzywami sztucznymi pochodz1cymi z różnych wytwórni b1dY nawet z różnych serii produkcji. (Patrz specyficzne informacje o produkcie, szczególnie "stosowanie z innymi farbami").

Seria farb Uviplast została opracowana do wszechstronnego stosowania na szerokiej gamie pod3oży, z możliwooeci1 ekspozycji na zewn1trz. Woeród tych farb są produkty specjalistyczne, umożliwiaj1ce proces formowania próżniowego, zginania, ciecia, wiercenia i marszczenia. Farby te oferują nieograniczon1 stabilnośćsita, eliminuj1 problemy zwilżania sita i blokowania w czasie druku, a ponadto są korzystne dla miejsca pracy i oerodowiska naturalnego.

Gama produktów Uviplast


 • 2000 UP
Farba o silnym po3ysku do druku na twardym PCV, polistyrenie i wiekszooeci gatunków poliweglanów. Farba 2000 UP charakteryzuje sie doskonałą odpornością na rozpuszczalniki i środki chemiczne. Produkuje sie 13 kolorów, w tym 9 bazowych systemu mieszania Seritone Matching System i trzy odcienie triadowe zgodne z normą DIN 16538/9. Dostepne są formuły mieszania formuł 1000 Matching Formulae.

 • Omniplus UL
Opracowana do stosowania na szerokiej gamie materiałów w tym PCV, PETG, niektórych gatunkach PET, polistyrenie, poliweglanie i akrylach. Produkuje sie 13 błyszczących kolorów bazowych systemu mieszania Seritone Matching System i komplet satynowych odcieni triadowych. Farba nadaje sie do formowania próżniowego.

 • Hiflex ES
Farba triadowa o po3ysku satynowym, opracowana specjalnie, aby przezwycieżya problem kruszenia i pekania farby, zwi1zany z drukiem na cienkich tworzywach sztucznych. Jeżeli wymagane są kolory uzupełniające do naklejek stosowania na autobusach, wówczas zaleca sie używanie farby Uvispeed Multiflash UZ. Jest ona przygotowana do druku na foliach samoprzylepnych z PCV, cienkich arkuszach poliwinylowych o oeredniej twardooeci, banerach poliwinylowych i foliach transferowych poliwinylowych o grubości 100 mikronów do naklejania na bokach autobusów. Wydruki przeznaczone na ty3y autobusów powinny bya zabezpieczone warstw1 lakieru Hiflex Vanish ES376.

 • Multidyne LY
Farba o satynowym po3ysku do zadruku wiekszooeci rodzajów polipropylenu, również arkuszy i materiałów ż3obionych. Dostepna w 13 kolorach bazowych systemu mieszania Seritone Matching System plus odcienie triadowe zgodne z norm1 DIN 16538/9.

Stosowanie z innymi farbami
Nie zaleca sie mieszania żadnej z serii farb Uviplast z inn1 seri1 czy z innymi farbami, ponieważ bedzie to mia3o niekorzystny wpływ na zaprojektowany wydruk. Farba Hiflex ES może bya pokrywana warstwą lakieru Omniplus UL lub kolorami triadowymi. Przyleganie poszczególnych warstw farby nie osi1ga maksymalnej wartooeci przed up3ywem 24 godzin po zadruku i dlatego przed rozpoczeciem seryjnej produkcji należy wypracowaa optymalny system pracy 3ączący wszystkie etapy, odpowiednio do warunków produkcji.


Utwardzanie – Polimeryzacja Pierwotna Informacje o utwardzaniu wyszczególnione dla każdego produktu są typowe dla nowoczesnych suszarek UV. Rzeczywiste tempo utwardzania zależy od takich czynników jak grubośćwarstwy farby, stopien krycia, liczba i typ stosowanych lamp, (w3ączając w to spektrum emisyjne lampy, moc i wydajność) a także wydrukowaną ilość materiału. Przy utwardzaniu za pomoc1 błysku istotna jest ilość fleszy. Trzeba zwrócia uwage na zapewnienie każdemu kolorowi prawid3owego utwardzenia w celu osi1gniecia optymalnej przyczepności do pod3oża, a nastepnie przyczepnooeci do warstw nadrukowanych. Utwardzanie farby bia3ej i odcieni zawierających kolor Biały przebiega wolniej niż kolorów standardowych.
 • Polimeryzacja wtórna samoczynna
Chemiczna reakcja utwardzania zainicjowana przez promieniowanie UV jest kontynuowana jeszcze przez pewien okres czasu po opuszczeniu suszarki. Ta reakcja może niekorzystnie wpłynąa na przyleganie miedzy warstwami i dlatego nie należy dopuoecia do nadmiernego utwardzenia. Dlatego, aby zapewnia optymalne przyleganie pierwszej warstwy i dobr1 przyczepnooea warstw nastepnych, trzeba oszacowaa długość utwardzania i długoość przerw pomiedzy kolejnymi utwardzeniami.

Próby przeprowadzane przed produkcją
Tworzywa sztuczne:
Pewne rodzaje tworzyw sztucznych mogą bya impregnowane, a impregnaty – tak jak plastyfikatory – migrują, i mogą osłabia przyczepnośćfarby nawet po długim okresie czasu od zadruku. Można tego uniknąć przez przemycie, przed drukiem, powierzchni materiału benzyn1 lakową. Powierzchnie zabrudzone klejem, pozostawionym przez papier zabezpieczaj1cy na twardym PCV powinny bya dokładnie usuniete, zgodnie z instrukcją producenta. Niektóre tworzywa sztuczne mogą staa sie kruche w wyniku zadruku, prawdopodobnie z powodu uszkodzenia struktury materiału, czasem nawet po kilku tygodniach po druku. Dlatego, aby tego unikn1a, koniecznie należy sprawdzia zgodnośćtworzywa sztucznego i farby. Multidyne LY jest farbą specjalnie przygotowaną do drukowania na polipropylenie, zjonizowanym przez producenta metod1 wy3adowaniow1 "corona".
Skutecznośćtego zjonizowania z czasem słabnie. Dlatego zaleca sie zadruk materiałów ze oewieżych zapasów. Jakiekolwiek zanieczyszczenia powierzchni (np. odciski palców) osłabiają przyczepnośćgotowego wydruku i jego odpornośćna wode.


Formowanie próżniowe
Omniplus UL nadaje sie do formowania próżniowego ale, z powodu zmiennych parametrów stosowanych metod, zaleca sie przeprowadzenie testów przed rozpoczeciem produkcji seryjnej.
Dodatek nieodpowiednich rozcienczalników wpływa niekorzystnie na przebieg formowania próżniowego, dlatego należy tego unikaa (patrz tabela "rozcienczalniki").


Wydajnooea Wartooeci wydajnooeci dla każdego produktu podaje sie dla jednego koloru z każdej serii. Wyższa pigmentacja np. farby bia3ej i kolorów mieszanych zawierających spor1 ilość bieli, nie da tej samej wydajnooeci.

Ekspozycja zewnetrzna
Farby z serii Uviplast zostały przetestowane na wpływ warunków atmosferycznych w specjalnym urządzeniu typu Altas – pogodomierzu, które stanowi szklana kula wypełniona ksenonem. Według tej metody możliwooea ekspozycji zewnetrznej poszczególnych rodzajów farb oceniono nastepuj1co:


2000 UP: do 12 miesiecy; wyj1tek UP164,
do 8 miesiecy.
Multidyne LY: do 12 miesiecy.
Omniplus UL: do 24 miesiecy; wyjątek UL121, UL164
do 15 miesiecy.
Hiflex ES: do 30 miesiecy.


Kolory wymienione jako wyj1tki maj1 zredukowan1 oewiat3otrwa3ośći nie powinny bya stosowane do przed3użonej ekspozycji zewnetrznej, również jako składniki kolorów mieszanych, które bed1 eksponowane na zewn1trz.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o wpływie warunków atmosferycznych na farby prosze kontaktowaa sie z Serwisem Technicznym firmy Sericol.


System mieszania kolorów SERITONE
System Seritone umożliwia mieszanie specjalnych odcieni. Na system ten składaj1 sie kolory podstawowe plus kolor Biały i czarny oraz baza wypełniaj1ca, która wystepuje w seriach farb 2000UP, Multidyne LY i Omniplus UL.

System mieszania kolorów PANTONE
Dostepne są formuły dla serii Uviplast 2000 UP pozwalaj1ce na wykonanie dok3adnych symulacji kolorów Pantone (na wzorniku z przedrostkiem "C").
Pakiet zawiera:
1. Przewodnik po formułach mieszania kolorów Pantone
2. Przewodnik Sericol po formułach – skład podany w procentach wagowych
3. Oprogramowanie komputerowe – do stosowania na kompatybilnym komputerze IBM. Ten pakiet pozwala na użytkowanie formuł Pantone oraz na:
 • Przechowywanie danych o specyficznych formułach klientów.
 • Automatyczne obliczanie ilooeci potrzebnej farby i kosztów.

 • Oszacowanie wydajnooeci farby.

 • Kontrole zapasów; system pozwalający obliczaa stan zapasów i pozostałości, kiedy zapas zejdzie poniżej danego (zaprogramowanego) poziomu.
4. Waga Pantone
Zaprogramowana wg odcieni Pantone, aby zapewnia maksimum dokładności, szybkooeci i oszczednooea kosztów.


Gama kolorystyczna
Baza wypełniaj1ca jest dostepna dla każdej serii farb, może bya mieszana z każdym kolorem standardowym, kiedy wymagana jest wieksza transparentnośćlub krótszy czas utwardzania.

Kolory standardowe

  2000 UP Multidyne LY Omniplus UL Hiflex ES
Czarny UP001 LY001 UL001 -
Czarny gesty UP009 - UL009 -
Bia3y UP021 LY021 UL021 -
Biały kryjący UP025 UL025 - -
Seritone żó3ty (odcien zielonkawy) UP064 LY064 UL064 -
Seritone żó3ty (odcien czerwonawy) UP066 LY066 UL066 -
Seritone pomaranczowy UP114 LY114 UL114 -
Seritone czerwony (odcien żó3tawy) UP121 LY121 UL121 -
Jasnoczerwony (odcien niebieskawy) - - - -
Seritone czerwony (odcien niebieskawy) UP164 LY164 UL164 -
Seritone magenta UP165 UM165 - -
Seriton ciemnofioletowy UG127 LY165 UL165 -
Seritone fioletowy UP127 LY127 UL127 -
Seritone niebieski UP230 LY230 UL230 -
Seritone zielony UP325 UL325 -
Baza wypełniaj1ca UP381 LY381 UL381 -
Lakier - - UL360 ES376
—ó3ty triadowy UP052+ LY052+ UL052+ ES052+
Magenta triadowa UP135+ LY135+ UL135+ Esą35+
Cyjan triadowy UG215 AZ215+ VZ215
Czarny triadowy UP215+ LY215+ UL215+ ES215+
Baza wypełniaj1ca triadowa UP396 LY396 UL396 ES396
Dostepne w opakowaniach 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg

+ kolory triadowe zgodne z norm1 DIN 16538/9 (BS4160/4686)

Rozcienczalniki i substancje dodatkowe

ZE807Rozcienczalnik do UP
ZE813Szybki rozcienczalnik do UP
ZE816Baza matuj1ca do UP
ZE818Rozcienczalnik do LY
Dostepne w opakowaniach 5 i 1 litrowych.

ZE824Dodatek do utwardzania przy pomocy błysku UV
Dostepny w opakowaniu 1 kg.

ZE850Szybki rozcienczalnik do UL
ZE829Rozcienczalnik do ES
Dostepne w opakowaniach 5 litrowych.

ZE834Rozcienczalnik do UL i QR
Dostepne w opakowaniach 1 litrowych.


Odcienie metaliczne
Odcienie metaliczne można uzyskaa przez zmieszanie z3otego lub srebrnego proszku z lakierem Omniplus UL lub z baz1 wypełniającą UP2000 i Multidyne LY. Zalecane są nastepujące proporcje mieszania podane w stosunku wagowym:

Z3oto UL 360 lakier Omniplus
MP 461 Super drobny z3oty proszek
UP 381 baza wypełniaj1ca UP2000
MP 461 Super drobny z3oty proszek Rich Pale Gold
LY 381 baza wypełniaj1ca Multidyne LY
MP 461 Super drobny z3oty proszek Rich Pale Gold
85 czeoeci
15 czeoeci
80 czeoeci
10 czeoeci
80 czeoeci
20 czeoeci

Srebro UL 360 lakier Omniplus
MP 483 Super drobny proszek srebrny
UP 381 baza wypełniająca UP2000
MP 483 Super drobny proszek srebrny
LY 381 baza wypełniająca Multidyne LY
MP 483 Super drobny proszek srebrny
88 czeoeci
12 czeoeci
80 czeoeci
20 czeoeci
85 czeoeci
15 czeoeci


Odcienie metaliczne Uviplast 2000 UP mogą bya podbarwione przez dodanie odcieni podstawowych Seritone Uviplast UP w ilooeci 5-10%. Podobnie odcienie metaliczne Multidyne LY mogą bya zabarwione przez dodatek kolorów standardowych Seritone Multidyne.
Odcienie metaliczne Omniplus nie mogą bya podbarwiane, gdyż wpływa to niekorzystnie na ich stabilnooea.
Okres przydatnooeci do użycia mieszanin przygotowanych w podanych proporcjach i stosowanych w normalnych warunkach wynosi 8 godzin dla Omniplus UL i Multidyne LY a 24 godziny dla UP2000.


Czyszczenie sita po druku
Aby w jak najszybszy sposób usun1a plamy z farb pozostaj1ce na sicie po odwarstwieniu emulsji należy zastosowaa produkty SeriGel Clear (OAA03) i Antistain Ultra (ANS81).
Szczegóły dotycz1ce ich stosowania zawiera ulotka informacyjna "OErodki chemiczne do odwarstwiania i usuwania plam z sita".
Specjalny dobór barw
Specjalne kolory mogą bya przygotowane na podstawie próbki wydruku, próbki mokrej farby lub zgodnie z wzornikami Pantone, "British Standard", "HKS", lub "odnooeników Munsell ". Do zamówienia należy dołączyć próbke pod3oża oraz numer i typ stosowanej siatki. Inne wymagane włściwości specjalnych kolorów mogą bya również bardzo ważne, dlatego należy dostarczya pełną informacje o przebiegu procesu.
Nasz Dzia3 Techniczny chetnie udzieli porad odnooenie niestandardowych kolorów.
Minimalna zamawiana ilość wynosi 5 kg.


Przechowywanie
Pojemniki należy dokładnie zamykaa natychmiast po użyciu. Farby Uviplast i ich rozcienczalniki nie mogą bya przechowywane w miejscu bezpooerednio nas3onecznionym ani w pobliżu źródeł ciepła i należy je przechowywaa z dala od nadtlenków. Aby zachowaa maksymalny czas przydatnooeci do użycia temperatura przechowywania powinna wynosia 10-25oC.
Przechowywan1 w chłodnym miejscu farbe można stosowaa przez 12 miesiecy od daty wyprodukowania.


Zasady bezpiecznego stosowania

Farby Uviplast:
 • zostały opracowane w taki sposób, że nie zawierają żadnych substancji (toksycznych) rakotwórczych, mutogennych czy chemikaliów tworzących toksyny;
 • nie mają punktu zapłonu dlatego też nie podlegają przepisom o cieczach łatwopalnych;

 • Nie zawierają ołowiu ani innych metali cieżkich co odpowiada wymogom normy EN71-3: 1988 Bezpieczenstwo Zabawek.

Dokładne informacje na temat bezpiecznego stosowania i zasad pracy z farbami sitodrukowymi Uviplast UV zawarte są w odpowiedniej Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej, które są dostarczane na życzenie.


Informacje dotyczące ochrony oerodowiska

Farby Uviplast: Nie zawierają żadnych lotnych rozpuszczalników i dlatego są korzystne dla oerodowiska naturalnego w porównaniu z produktami rozpuszczalnikowymi.