KARTEL S.C. - Materiały do sitodruku
                Home
                O nas
                Sericol
                Materiały pomocnicze
                Usługi
                Kontakt
        KARTEL S.C. - 2008

statystyka

Colorjet CO

<<<   Powrót do oferty

Farby sitodrukowe
Colorjet CO jest gałęzi± farb sitodrukowych przeznaczonych do druku na papierze i kartonach. Można je rozcieńczać benzyn± lakow±. Nadaj± się do druku na każdym typie maszyn.

Charakterystyka ogólna
Rodzaj połysku Suszenie Rozcieńczanie i zmywanie Siatka Rodzaj matrycy Wydajno±ć i nr siatki Zastosowanie Gama kolorystyczna
Satynowe/ Matowe Suszenie w strumieniu powietrza: 70oC 10-15s.
Przy wielokrotnych przedrukach czas suszenia może być dłuższy.Suszenie na powietrzu około 15 minut
10-20% ZS-640 lub benzyna lakowa.
Dla poprawy suszenia i stabilno±ci na sicie stosować ZC-521.
Przy wysokich temp. w drukarni stosować ZC-529.
Zmywać stosuj±c ZC-521, Seriwash Universal Screenwash lub Actisol Superjet Screen Spray.
Sita z pojedynczych włókien o numerach 100-120. Każdy typ matrycy odpornej na rozpuszczalniki.


Zalecane:
Matryce po±rednie lub filmy kapilarne 25 mikronów.
Sericol: Dirasol 902.
60-75 m2/l Sito nr 110. Papier i karton, twarde płyty kartonowe, drewno, polistyren 32 kolory w tym system Seritone oraz kolory metaliczne.


Własno¶ci
Farby mog± być rozcieńczane benzyn± lakow± i innymi ekonomicznymi rozpuszczalnikami. S± szybkoschn±ce. Charakteryzuj± się doskonał± stabilno±ci± na sicie i samo rozpuszczalno±ci± oraz wspaniał± drukowalno±ci± na podłożach wsi±kliwych.

Stosowanie z innymi farbami
Kolory Colorjet CO s± w pełni mieszalne z farbami Coolstar OT, jednak mieszanina nie zachowuje wszystkich cech czystej farby. Farbami Colorjet CO można drukować na nadrukach wykonanych farbami Colorplus Fluorescent CF, Coolstar OT, Colorstar CS, Seristar SX oraz Tristar GT, ale na nadrukach farbami Colorjet CO nie można drukować farbami GT. Przy nadrukach na farbach metalicznych przyczepno±ć może ulec pogorszeniu.

Ważne:
Dobrze wymieszać przed użyciem. Zawsze należy przeprowadzać testy wstępne zgodno±ci farby z danym podłożem przed rozpoczęciem produkcji.

Plakaty
Niektóre kleje mog± niekorzystnie wpływać na wydrukowan± warstwę farby, dlatego klienci powinni sprawdzić, czy mog± być one stosowane.

Farby metaliczne systemu Colorjet CO
Farbami metalicznymi systemu Colorjet CO uzyskuje się wydruki wspaniałej jako±ci. Nie nadaj± się one jednak do zadrukowywania innymi kolorami, je±li wymagane jest silne przyleganie kolorów (warstw). W zwi±zku z tym kolory metaliczne powinny być drukowane jako ostatnie. Gdy istnieje konieczno±ć zadrukowania innym kolorem to należy kolor metaliczny CO wymieszać z baz± do mieszania farb metalicznych CO-382. Przyczepno±ć nadruku zwiększa się proporcjonalnie w miarę obniżania zawarto±ci proszku metalicznego. Należy wybrać optymalne rozwi±zanie pomiędzy wyrazisto±ci± i kryciem nadruku a jego przyczepno±ci± do podłoża. Dostępne s± również proszki metaliczne i srebrna pasta do mieszania z metaliczn± baz± do mieszania. Szczegółowe informacje zawarte s± w ulotce informacyjnej: "Uniwersalne podbarwiacze, farby metaliczne i lakiery".

Tristar GT
Farby triadowe GT można stosować z farbami Colorjet CO. Farby Tristar GT przeznaczone s± do druku na papierze i kartonie, uzyskuje się nimi podobne wykończenie jak farbami Colorjet CO i można je rozcieńczać tymi samymi rozpuszczalnikami. W razie potrzeby farby obu systemów można mieszać ze sob± w dowolnych proporcjach. Szczegółowe informacje zawarte s± w ulotce informacyjnej: "Farby sitodrukowe triadowe Tristar GT"

System Mieszania Barw Seritone "A"
System ten został opracowany w celu umożliwienia drukarzom łatwego, samodzielnego wymieszania koloru farby. System ten składa się z 10 kolorów podstawowych nie zawieraj±cych ołowiu, starannie wyselekcjonowanych pod względem czysto±ci koloru i przydatno±ci do mieszania. Używaj±c koloru podstawowego Seritone oraz bieli, czerni i bazy do mieszania można wymieszać prawie każdy kolor. W celu uzyskania jak najlepszej odtwarzalno±ci barwy zaleca się stosowanie kolorów bazowych Seritone w poł±czeniu z CO-010 Czerń do doprawy Pantone i CO-030 Biel do doprawy Pantone, które zostały opracowane specjalnie do tego celu. Kolory bazowe mog± być stosowane do druku samodzielnego, jednakże ze względu na wymagan± czysto±ć tych kolorów w niektórych przypadkach mog± okazać się niedostatecznie kryj±ce /półprzeźroczyste/. Z tego względu do gałęzi tych farb wł±czono: magentę, błękit i zieleń, które s± bardziej kryj±ce niż odcienie Seritone. Przy druku bieli lub czerni zaleca się stosowanie podstawowych CO-021 Biel, CO-025 Super Kryj±ca Biel, CO-001 Czerń lub CO-009 Zagęszczona Czerń, gdyż charakteryzuj± się one większym kryciem i sił± koloru niż kolory Pantone CO-010 i CO-030.

System Mieszania Barw Seritone "C"
System Mieszania Barw Seritone "C" jest dostępny do druku kolorów bardziej kryj±cych. System Mieszania Barw Seritone "C" zawiera 6 kolorów bezołowiowych i 4 odcienie zawieraj±ce ołów.

Gama kolorystyczna
Farby Colorjet CO dostępne s± w 28 wzajemnie mieszalnych, bezołowiowych kolorach, obejmuj±cych System Mieszania Barw Seritone "A" oraz kolory metaliczne. System Mieszania Barw Seritone "C" obejmuje dodatkowo 4 kolory wysoce kryj±ce zawieraj±ce ołów.

Bezołowiowe kolory standardowe
w tym System Mieszania Barw Seritone "A"
CO-001   Czerń
SX-010   Czerń do doprawy
CO-010   Zagęszczona Czerń
CO-021   Biel
CO-030   Biel do doprawy
CO-023   Biel kryj±ca
CO-064(A)   Żółcień zielonkawa Seritone
CO-042   Jasna żółcień chromowa
CO-066(A)   Żółcień czerwonawa Seritone
CO-114(A)   Oranż Seritone
CO-191(A)   Czerwień żółtawa Seritone
CO-192   Szkarłat
CO-164(A/C)   Czerwień niebieskawa Seritone
CO-165(A/C)   Magenta Seritone
CO-126   Magenta
CO-127(A/C)   Fiolet Seritone
CO-203   Jasny błękit
CO-203   Błękit czerwonawy Seritone
CO-233(A/C)   Błękit czerwonawy Seritone
CO-204   Błękit królewski
CO-225   Ultramaryna
CO-230(A/C)   Błękit Seritone
CO-205   Błękit Monastral
CO-206   Granat
CO-281   Zieleń
CO-283   Jasna zieleń
CO-325(A/C)   Zieleń Seritone
CO-284   Zieleń Monastral
CO-381   Baza do mieszania

(A) - kolory bezołowiowe Systemu Mieszania Barw Seritone "A"
(A/B) - kolory bezołowiowe Systemu Mieszania Barw Seritone "A" i "C"


Kolory metaliczne
CO-461   Drobne jasne złoto w proszku
CO-462   Srebro
CO-382   Baza do mieszania farb metalicznych

Kolory standardowe zawieraj±ce ołów
Obejmuj± System Mieszania Barw Seritone "C"
CO-122   Szkarłat (T)
CO-041 (C)   Żółcień zielonkawa Seritone (T)
CO-043 (C)   Żółcień czerwonawa Seritone (T)
CO-102 (C)   Oranż Seritone (T)
CO-121 ( C)   Czerwień żółtawa Seritone (T)
CO-165 (A/C)   Czerwień niebieskawa Seritone
CO-043 (C)   Magenta Seritone
CO-230 (A/C)   Fiolet Seritone
CO-230 (A/C)   Błękit Seritone
CO-233 (A/C)   Błękit czerwonawy Seritone
CO-325 (A/C)   Zieleń Seritone

(T) = farby zawieraj±ce ołów
( C) = farby zawieraj±ce ołów Systemu Mieszania Barw Seritone "C"
(A/C) = farby nie zawieraj±ce ołowiu Systemu Mieszania Barw Seritone "A" i "C"
Powyższe farby dostępne s± w pojemnikach 5 i 1 l.

Rozpuszczalniki
ZS-640   Tursub 245
ZC-521   Rozcieńczalnik
ZS-641   Rozcieńczalnik bezzapachowy
ZC-529   Opóżniacz


Uniwersalne podbarwiacze
Dostępna jest gał±ź 10 niefluorescencyjnych i 4 fluorescencyjnych wysoce skoncentrowanych kolorów podstawowych do podbarwiania. Zostały one opracowane w celu łatwego mieszania z farbami Colorjet CO. Do farb można dodać do 10% niefluorescencyjnych i do 20% fluorescencyjnych podbarwiaczy. Bliższe informacje zawarte s± w ulotce "Uniwersalne podbarwiacze, farby metaliczne i lakiery".

Dobór specjalny barw
Istnieje możliwo±ć realizowania zamówień na podstawie przesłanych wydruków, próbek farb lub na podstawie podanych numerów z systemów PANTONE, British Standard, "HKS", "Munsell" lub "Seritone". W tym celu do zamówienia należy doł±czyć próbkę podłoża, na którym ma być wykonany nadruk, a także rodzaj i numer stosowanej siatki. Wskazane jest przekazanie wszystkich szczegółowych informacji dotycz±cych procesu. Nasze biuro obsługi klienta z przyjemno±ci± udzieli państwu pomocy przy doborze niestandardowych barw. Zamówienia specjalne wykonujemy w ilo±ci minimum 5 kg.

Zasady bezpiecznego użytkowania
Farby Colorjet CO:
- Farby oznaczone (T) zawieraj± ołów i dlatego nie mog± być stosowane na przedmiotach przeznaczonych do kontaktu z małymi dziećmi. Mog± być również niebezpieczne dla płodu ludzkiego.
- Pozostałe farby nie zawieraj± one ołowiu i innych metali ciężkich i odpowiadaj± normie EN71-3:1988 dotycz±cej dopuszczalno±ci stosowania przy produkcji zabawek dla dzieci.
Bardziej szczegółowe informacje dotycz±ce zasad bezpiecznego użytkowania farb i rozpuszczalników Colorjet CO zawarte s± w zał±czonej Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej.


Informacje dotycz±ce ochrony ±rodowiska
Farby Colorjet CO:
-Nie zawieraj± zwi±zków chemicznych, opisanych w Konwencji Montrealskiej, niszcz±cych warstwę ozonow±.